ಬೇಂದ್ರೆ ಕಾವ್ಯ

ಬೇಂದ್ರೆಯವರ ಕಾವ್ಯದ ವ್ಯಾಕರಣ

ಬೇಂದ್ರೆ ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ಅನುಭಾವದ ನಿಚ್ಚಣಿಕೆ

ಬೇಂದ್ರೆ-ಕುವೆಂಪು ವಿರಾಟ್ ದರ್ಶನ

ಬೇಂದ್ರೆ: ಪಂಚಮುಖ

ಬೇಂದ್ರೆ ಸಮಗ್ರ ಕಾವ್ಯ ದರ್ಶನ

ಬೇಂದ್ರೆಯವರ ಧಾರವಾಡ

ಬೇಂದ್ರೆಯವರ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಶರಣ ಚಿಂತನೆ