ವೇದ ಗಣಿತ ಪ್ರವೇಶಿಕೆ

ಅಗಣಿತ ವಿಸ್ಮಯ

ಗಣಿತ ಕುತೂಹಲ

ಮಾಯಾಚೌಕಗಳ ಸ್ವಾರಸ್ಯ

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಂಖ್ಯಾ ಪದ್ಧತಿ ಮತ್ತು ರೇಖಾಗಣಿತ

ಭಾಸ್ಕರಾಚಾರ್ಯ ವಿರಚಿತ ಲೀಲಾವತೀ

ವೇದಿಕ್ ಮ್ಯಾಥಮ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನ

ಜನಪದ ಗಣಿತ