ಭಾರತಯಾತ್ರೆ

ಅಪರೂಪದ ಪುರಾಣ ಕಥೆಗಳು

ಪರಾಶರ ಕಂಡ ಪರತತ್ವ

ಚಂದ್ರವಂಶದ ಕಥೆ

ವಿಷ್ಣುಸಹಸ್ರನಾಮ

ಶ್ರೀದೇವೀ ಮಹಾತ್ಮೆ

ನಳ ಚರಿತ್ರೆ

ಭಗವತೀ ಕಾತ್ಯಾಯಿನಿ