ಭಾರತಯಾತ್ರೆ

ಅಪರೂಪದ ಪುರಾಣ ಕಥೆಗಳು

ವಿಷ್ಣುಸಹಸ್ರನಾಮ

ಶ್ರೀದೇವೀ ಮಹಾತ್ಮೆ

ನಳ ಚರಿತ್ರೆ

ಭಗವತೀ ಕಾತ್ಯಾಯಿನಿ

ಅಗಸ್ತ್ಯ

ನಳ ದಮಯಂತೀ