ಚಂದನಾಂಬಿಕೆ

ಸಾಮ್ರಾಟ್ ಶ್ರೇಣಿಕ ಬಿಂಬಸಾರ

ಹೇಮಚಂದ್ರ

ಶ್ರೀ ಕುಂದ ಕುಂದಾಚಾರ್ಯರು

ಅನೇಕಾಂತವಾದ

ಬದ್ದವಣ

ಅಹಿಂಸೆ

ಮಹಾವೀರ ವಾಣಿ