ಅರಳು ಮರಳು

ಬಾ ಹತ್ತರ

ಬೃಹನ್ನಳೆ ಸೋಮುವಿನ ಸ್ವಗತ ಲಹರಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಕವಿತೆಗಳು

ಚೈತ್ಯಾಲಯ

ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಕಂಬಾರ ಅವರ ಆಯ್ದ ಕವಿತೆಗಳು

ಚತುರೋಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಕವಿತೆಗಳು

ಗಂಗಾವತರಣ

ಗರಿ