ಉಪನಿಷತ್ತು

ಅಮಲನ ಕತೆ

ಮರಿವಿಜ್ಞಾನಿ

ಮೇಘಪುರ

ನನ್ನ ಮನೆ

ನರಿಗಳಿಗೇಕೆ ಕೋಡಿಲ್ಲ

ಬಾರೋ ಬಾರೋ ಚಂದ್ರಮ

ಕಾಡಿನ ಮಕ್ಕಳ ಒಡನಾಟದಲ್ಲಿ