ಹಿಮಾಲಯನ್ ಬ್ಲಂಡರ್

ಪ್ಯಾಪಿಲಾನ್ ೧

ಈ ಪರಿಯ ಸೊಬಗು

ದಶರೂಪಕ

ಸಂಗೀತ ಸಂವಾದ

ವಸಾಹತು ಪ್ರಜ್ಞೆ ಮತ್ತು ವಿಮೋಚನೆ

ನಾಗರಿಕತೆಯ ಕಥೆ ಸಂಪುಟ-2 ಗ್ರೀಸ್ ಜನಜೀವನ

ನಾಗರಿಕತೆಯ ಕಥೆ ಸಂಪುಟ-5 ಪುನರುಜ್ಜೀವನ