ಚಂದ್ರನ ಚೂರು (ಮಿಲನಿಯಮ್-೪)

ದೇಶವಿದೇಶ-೨ (ಮಿಲನಿಯಮ್-೧೦)

ದೇಶವಿದೇಶ-೩ (ಮಿಲನಿಯಮ್-೧೧)

ದೇಶವಿದೇಶ-೪ (ಮಿಲನಿಯಮ್-೧೨)

ದೇಶವಿದೇಶ-೧ (ಮಿಲನಿಯಮ್-೯)

ಹಕ್ಕಿಪುಕ್ಕ

ಮಹಾಯುದ್ಧ-೧ (ಮಿಲನಿಯಮ್-೬)

ಏನು ಏಕೆ ಹೇಗೆ? ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು