ಮೋಬೀಡಿಕ್ ಮತ್ತು ಅದ್ಭುತ ದ್ವೀಪ

ವಿಜಯದ ಹಾದಿ

ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮದ ರಾಜನೀತಿ

ಜರ್ಮನ್ ರೈತ ಯುದ್ಧ

ದಿ ಗೈಡ್‌

ಕುಲಚಿಹ್ನೆಯ ರಹಸ್ಯ

ಮಾನವ ಎಚ್ಚೆತ್ತಾಗ

ಪ್ರೇಮದ ಆಖ್ಯಾನ ಕಟು ಮಧುರ