ಮೋಬೀಡಿಕ್ ಮತ್ತು ಅದ್ಭುತ ದ್ವೀಪ

ವಿಜಯದ ಹಾದಿ

ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮದ ರಾಜನೀತಿ

ಜರ್ಮನ್ ರೈತ ಯುದ್ಧ

ದಿ ಗೈಡ್‌