ಲಲಿತ ವಿಸ್ತರ

ನನ್ನ ಜೊತೆಗಾರರು

ಸಿಕಂದರ್ ಎಂಬ ಅಪರೂಪದ ಯೋಧ 

ಮಹಾನ್ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ಅಶೋಕ 

ನನ್ನ ಏಳ್ಗೆಗೆ ನಾನೇ ಏಣಿ

ನಿರ್ಭಯ (ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಹೋರಾಟ)

ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ

ಭಗವಾನ್ ಬುದ್ಧ