ಜೀವ ಪಲ್ಲಟಗಳ ಆತ್ಮಕಥನ

ಮಲೆಘಟ್ಟ

ಬಾಯಾರಿದ ಬೆಂಗಳೂರು

ಕೆರೆಗಳು ಬತ್ತಿದಾಗ ಜಲಸಮಸ್ಯೆ

ಜೀವ ನದಿಗಳ ಸಾವಿನ ಕಥನ

ನೀರು

ನೀಲಗಿರಿ: ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಣ್ಣೋಟ

ಒಂದು ಕಾಡಿನ ಪುಷ್ಪಕ ವಿಮಾನ