ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ರೇಷ್ಮೆ 

ರೇಷ್ಮೆ ಗೂಡು ....

ಹಿಪ್ಪುನೇರಳೆಯಿಂದ ರೇಷ್ಮೆ