ಜೋಗಿ ಕೊಳ್ಳ

ಕಲ್ಯಾಣ ಮಾರ್ಗ

ಶರಣ ಕಲ್ಯಾಣ

ಗುರುಕುಲ ದರ್ಶನ

ದಾಸೋಹ (ಸ್ಮರಣ ಸಂಚಿಕೆ)

ಕಲ್ಯಾಣ ದರ್ಪಣ

ಧರೆಯ ತೋರಣ

ಪ್ರೇರಣಾ (ಸ್ಮರಣ ಸಂಚಿಕೆ)