ಕಾಮಲೋಕ

ಸ್ವಲ್ಪದ್ರಲ್ಲಿ ಸ್ವಾರಸ್ಯ

ಅಮ್ಮಾವ್ರ ಗಂಡ

ವಕ್ರತುಂಡೋಕ್ತಿ

ಮತ್ತಷ್ಟು ವಕ್ರತುಂಡೋಕ್ತಿ

ಶಿವರಾಮ ಕಾರಂತರ ಗ್ನಾನ

ತೆಪರೇಸಿ ರಿಟರ್ನ್ಸ್

ಬಲ್ಲಿರೇನಯ್ಯ