ಪೂರ್ವಿ

ಬಾವಲಿ ಗುಹೆ

ತೊಟ್ಟಿಲಗೊಂಬೆ

ಓಡಿಹೋದ ಹುಡುಗ

ಕಾಡು ಕನಸಿನ ಬೀಡಿಗೆ

ಉಪ್ಪಿನ ಗೊಂಬೆ

ಸಗರಾದ್ರಿ ಚಾರಣ

ಬಯಲು ಸೀಮೆಯಿಂದ ಕರಾವಳಿಗೆ