ಶಿವತತ್ವ ಚಿಂತಾಮಣಿ

ಈಸಬೇಕು ಇದ್ದು ಜಯಿಸಬೇಕು : ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕೀರ್ತನೆಗಳು

ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅನುಭಾವಿ ಕವಿಗಳು

ಸ್ಥಿತಪ್ರಜ್ಞ ದರ್ಶನ

ಆನಂದಲಹರೀ

ಹೊಳಲಗುಂದಿ ಸಾಯಿಬಣ್ಣನವರ ತತ್ವಪದಗಳು

ಭವದ ಬೆಳಗು

ಲೋಕದ ಬೆಡಗು