ನಿರ್ವಾಣ

ಕಾಯಕ ಸಿದ್ಧಾಂತ

ನಮ್ಮಧರ್ಮ

ಸತ್ಯಾನ್ವೇಷಣೆಗೆ ಉತ್ತರ

ಹಿಂದೂ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕಾರಗಳು

ಹಿಂದೂ ಆದರ್ಶಗಳು

ವೈದಿಕ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮ ಮತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮ

ಶ್ರೇಷ್ಠ ಚೈತನ್ಯಗಳ ವೈಭವ (ಶ್ರೇಣಿ-2)