ಜನಮುಖಿ

ಅಕ್ಕರ ಮನೆ

ಸಹಯಾನ

ಗೀತಾಂಜಲಿ

ಬೆಟ್ಟದ ನವಿಲುಗಳು

ಮಂದಾಕಿನಿ

ಗಿರಿಯ ಸಿರಿ

ಗಿರಿಸಂಪದ