ಸಮಣ ಸುತ್ತಂ

ಎಮ್ಮೆ ಬಸವನ ಕಾಲಜ್ಞಾನ ಸಾಹಿತ್ಯ

ಕನ್ನಡ ಜೈನಹಾಡುಗಳು

ಕರಸ್ಥಲ ಸಾಹಿತ್ಯ

ಚಿದಾನಂದಾವಧೂತ ಚಾರಿತ್ರ

ಹಿರಿಯಣ್ಣ ಕವಿಯ ಹಯರತ್ನ ಶ್ರೇಣಿ

ಹೊಸ ಕುಮಾರರಾಮನ ಸಾಂಗತ್ಯ

ರನ್ನನ ಸರಳ ಗದಾಯುದ್ಧ