ಪ್ರವಾಸ ಕಥನ ಅಲೆಮಾರಿಯ ಅಂಡಮಾನ್ ಮತ್ತು ಮಹಾನದಿ ನೈಲ್

ನಡೆದಷ್ಟೂ ನಾಡು

ಅಂಡಮಾನ್ ಕನಸು

ಪಂಚನದಿಗಳ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸ

ಕಲಬುರ್ಗಿಯಿಂದ ಕಾಠಮಂಡುವಿನವರೆಗೆ

ಗಾಂಧೀಯ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ

ಅನಿವಾಸಿಗಳೇ ವಾಸಿ

ಪಂಚವಟಿಯ ನೆಲದಲ್ಲಿ...