ಕಾಯುವ ಕಾಯಕ

ಇನ್ನೂ ಒಂದಿಷ್ಟು

ಹೆಂಡತಿ ನಕ್ಕಾಗ

ಅಂ-ಕಿತಾಬ್ ಜಿಂದಾಬಾದ್

ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಯ

ಗುಬ್ಬಿಯ ಕಲರವ

ಕಿಸ್ ಮಾತ್ರೆ-ಇದು ನಗೆಯಾತ್ರೆ

ಸಂಸಾರವೆಂಬ ಹಾರ(ರ್)ಮೋನಿಯಂ