ದೋ-ಅಬ್ ರಾಯಚೂರು

ಚಾರಿತ್ರಿಕ ಸುರಪುರ ಅಧ್ಯಯನಾತ್ಮಕ ನೋಟಗಳು

ಕರ್ನಾಟಕ ನಾಯಕ ಅರಸುಮನೆತನಗಳ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕಾಚರಣೆಗಳು

ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪ್ರಾಚೀನ ದೇವಾಲಯಗಳು

ಆದಿಲ್ ಶಾಹಿ ಕಾಲದ ಕರ್ನಾಟಕ-ಬಹುಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಅನುಸಂಧಾನ

ಬೆಂಗಳೂರು ಪರಂಪರೆ

ಹೈದರಾಬಾದು ಕರ್ನಾಟಕ ಹಾಡು ಪಾಡು

ಸುರಪುರ ಸಂಸ್ಥಾನದ ಇತಿಹಾಸ