ಸಾವಣ್ಣ ಎಂಟರ್‌ಪ್ರೈಸಸ್‌

ಕನ್ನಡ ಪ್ರಮುಖ ಮತ್ತು ಜನಪ್ರಿಯ ಪ್ರಕಾಶನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು. ಗುಣಮಟ್ಟದ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಕಟಣೆ ಹಾಗೂ ಜನಪ್ರಿಯ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುವ ಸಂಸ್ಥೆ.

BOOKS BY SAWANNA ENTERPRISES

ಹಣ ಏನಿದು ನಿನ್ನ ವಿಚಿತ್ರ ಗುಣ

ಚಿಯರ್ಸ್!

ಒಲವು ತುಂಬುವುದಿಲ್ಲ

ನೂರೊಂದು ನೆನಪು ನ್ಯೂರಾನಿನಿಂದ

ಅಪ್ಪನ ಹಾದಿ

ಬಾಲಕಾಂಡ

ಆಲ್ ಈಸ್ ವೆಲ್

ನೀನೆ ಅರಸು

Publisher Address

ಸಾವಣ್ಣ ಎಂಟರ್‌ಪ್ರೈಸಸ್‌, ನಂ. 12, ಭೈರಸಂದ್ರ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಜಯನಗರ 1ನೇ ಬ್ಲಾಕ್‌ ಪೂರ್ವ, ಬೆಂಗಳೂರು-560011

Sawanna Enterprises

Website

www.sawannabooks.com

Publisher Contact

080-41229757/ 9036312786

Email

info@sawannabooks.com