ಒಬ್ರು ಸುದ್ಯಾಕೆ ಒಬ್ರು ಗದ್ಲ್ಯಾಕೆ

ನೀರೆಲ್ಲವೂ ತೀರ್ಥ

ಕನ್ನಡಮೆನಿಪ್ಪನಾಡು

ಯಾವುದೀ ಹೊಸ ಒಗಟು?

ಈಶಾನ್ಯೆ ಒಡಲು

ಪ್ಯಾಲೆಸ್ಟೀನ್ ಕವಿತೆಗಳು ಆಲಿವ್ ಮರ ಮತ್ತು ವೀಲ್ ಚೇರ್

ಒಡಲ ಕಡಲು

ಬಾಳಬಟ್ಟೆ