ಕೌತುಕಗಳ ಮಾಯಾಜಾಲ

ವೈದ್ಯ ಕಂಡ ವಿಸ್ಮಯ

ಸ್ವಾತಿ ಮುತ್ತುಗಳು

ಕಾಡು ಮಲ್ಲೆ

ಸುಡು ಬಯಲು

ಹಾಳಾಯಿತ್ತು ಕಲ್ಯಾಣ

ಬೆಳಕೂ ಅದೆ ಕತ್ತಲೆಯೂ ಅದೇ

ನಡು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಚಂದ್ರ ಮತ್ತು ಇತರ ಕಥೆಗಳು.