ಕಾವ್ಯೋತ್ಯಾಗರ

ಸುಕವಿಲ್ಲದ ದಾವತಿ

ಸಂವಿಧಾನದ ನೆರಳಲ್ಲಿ (ಸಾಮಾಜಿಕ-ರಾಜಕೀಯ ಬರಹಗಳು)

ನಾಟಕೀಯ

ಅಂತಃಪುರ

ಬಿಡಾರ

ನಿಲುಕಲೊಲ್ಲದ ಬದುಕು

ನಾ ಕಂಡಂತೆ ತೇಜಸ್ವಿ-ಶಾಮಣ್ಣ