ಅರಿತ ಜ್ಞಾನ ಹಾಯಿಕುಗಳು

ಪದಪಥ

ಹರಿಹರನ ಸರಳ ಗಿರಿಜಾಕಲ್ಯಾಣ ಸಂಗ್ರಹ

ಸಮಕಾಲೀನ ಸುಭಾಷಿತಗಳು

ಭಾರತದ ಸುಭಾಷಿತಗಳು

ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಿಂತನೆಯ ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಪುನೀತ್ ರಾಜಕುಮಾರ್

ಮಂಕುತಿಮ್ಮನ ಕಗ್ಗ: ಅರ್ಥಾನುಸಂಧಾನ

ಎಳೆಯರಿಗಾಗಿ ಸರಳ ರಾಮಾಯಣ