ನೀಲು ಮಾತು ಮೀರಿದ ಮಿಂಚು

ಸೊಜುಗದ ಸೂಜು ಮಲ್ಲಿಗೆ

ಸ್ಚಿಚ್ ಆಫ್

ಅಜ್ಜ ನೆಟ್ಟ ಹಲಸಿನ ಮರ

ಕಡೇ ಮಾತು (ರೈತಗೀತೆಗಳ ಸಂಕಲನ)

ನಾನು ಮುಟ್ಟಾಗಿದ್ದೇನೆ

ಕರ್ನಾಟಕ ಗುರುಪಂಥ

ಯಾರು ಭಾರತ ಮಾತೆ?