ಪ್ರೀತಿಯ ಜಾತ್ರಿ

ಅಂಗುಲ ಹುಳುವಿನ ಇಂಚು ಪಟ್ಟಿ

ನೀನೊಲಿದಡೆ

ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿ ಸಂಗೀತ ವಾಹಿನಿ

ಬಿಸಿಲ ಬೀದಿಯ ಪಯಣ

ಅರಿಮನವೆ

ನಖ ಶಿಖಾಂತ

ಜೋ ಜೋ..ಜೋಕಾಲಿ!