ಶ್ರೀ ಶಂಕರಚಾರ್ಯ

ನೀರ ಸುಟ್ಟ ಸೂರ್ಯ

ಧಮ್ಮಯಾನ

ತೊಟ್ಟು ಕ್ರಾಂತಿ

ಬೆಳಕ ಬೆನ್ನ ಹಿಂದೆ

ಆತ್ಮಕತೆ

ಅವಳು ಸ್ತ್ರೀ ಸಂವೇದೀ ಮಾತು- ಕತೆಗಳು

ಅರ್ಜುನ