ಸಂಪೂರ್ಣ ರಾಮಾಯಣ

ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಸಂವಹನ

ಅಂ-ಕಿತಾಬ್ ಜಿಂದಾಬಾದ್

ಲೋಕಾಂತದ ಮೊರೆತ

ಮಲೆಯಾಳದ ಪೆಣ್ ಕಥನ

ಶ್ರೀ ರಾಮಾಯಣ ದರ್ಶನಂ ಪಾತ್ರಗಳ ಕಥಾವಳಿ

ಜರ್ಮನ್ ಸಿದ್ಧಾಂತ

ಬಾಡೂಟದ ಮಹಿಮೆ