ನೀರೆಲ್ಲವೂ ತೀರ್ಥ

ಕನ್ನಡಮೆನಿಪ್ಪನಾಡು

ಯಾವುದೀ ಹೊಸ ಒಗಟು?

ಈಶಾನ್ಯೆ ಒಡಲು

ಪ್ಯಾಲೆಸ್ಟೀನ್ ಕವಿತೆಗಳು ಆಲಿವ್ ಮರ ಮತ್ತು ವೀಲ್ ಚೇರ್

ಒಡಲ ಕಡಲು

ಬಾಳಬಟ್ಟೆ

ಕೊನೆಯ ಎರಡು ಎಸೆತಗಳು