ವಿದ್ಯುತ್ ಮಾಂತ್ರಿಕ ನಿಕೊಲಾ ಟೆಸ್ಲಾ

ಪರಿಮಳದ ಪಡಸಾಲೆ

ಜನಸೇವಾಸಕ್ತೆ ಯಶೋಧರಾ ದಾಸಪ್ಪ

ಗಡಿ ದಾಟಿದ ಮಹಿಳೆಯರ ಕಥನ

Only ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್

ಕತೆಗಾರರ ಕೈಪಿಡಿ

ಒಂದಾನೊಂದು ಮಲೆನಾಡಲ್ಲಿ

ಕಥೆಯೊಂದಿಗೆ ಗಣಿತ