ಕಾವ್ಯೋತ್ಯಾಗರ

ಸುಕವಿಲ್ಲದ ದಾವತಿ

ನೆರಳಿಗಂಟಿದ ನೆನಪು

ಅಪ್ರತಿಮ ದೇಶಭಕ್ತ ಸ್ವಾತಂತ್ಯ್ರ ಸಾರ್ವಕರ್‌

ವೀರ ಸಾವರ್ಕರ್

ಮಲೆನಾಡು ಗಿಡ್ಡ

ಕಾಡು ಹಾದಿಯ ಹಾಡು ಪಾಡು

ನಿಮ್ಮಂತೆ ನೀವಿರಿ (ಇದುವೇ ಜೀವನದ ಪರಿ)