ಕಥಾಗತ

ಚಿತ್ರಾಂಗದಾ

ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಸ್ವಾಮಿ ಸಿದ್ಧೇಶ್ವರರ ಕತೆಗಳು

ತ್ರಿವೇಣಿ

ಎದ್ದೇಳು ಭಾರತೀಯ

ಭಗವಾನ್ ಬುದ್ಧನ ಧಮ್ಮಪದ

ಹಿಂದೂ ಎಂದರೇನು?

ಪ್ರೇಮಪತ್ರದ ಆಫೀಸು ಮತ್ತು ಅವಳು