ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಲಿಂಕ್

ಭಾರತೀಯ ವಿಜ್ಞಾನದ ಹಾದಿ

ಸಾಮಾಜಿಕ ಆಕಾರರೇಖೆ

ಸುತ್ತುವ ಗ್ರಹಗಳಿಂದ ಚಲಿಸುವ ವಿಗ್ರಹಗಳವರೆಗೆ

ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯಗಳು

ಟೆಕ್ ಲೋಕದ ಹತ್ತು ಹೊಸ ಮುಖಗಳು

ಭೂಮಿಯಿಂದ ಬಾನಿನತ್ತ

ಕನ್ನಡ ಮನಸು (ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್‌ ಪ್ರಥಮ ಪದವಿ ತರಗತಿ ಕನ್ನಡ ಪಠ್ಯ)