ಕಾವ್ಯ ಸ್ಪಂದನ ಪಬ್ಲಿಕೇಷನ್ಸ್

BOOKS BY KAVYA SPANDANA PUBLICATIONS

ಸಮಕಾಲೀನ ಸಾಹಿತ್ಯ

ನೀಳ್ಗವಿತೆಗಳು

ಬುಗುರಿ

ಸಂಕೋಲೆಗಳ ಕಳಚುತ್ತ

Publisher Address

# 53, 5ನೇ ಟೆಂಪಲ್ ರಸ್ತೆ, ಸಿದ್ಧಾಂತಿ ಬ್ಲಾಕ್‌, ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ, ಬೆಂಗಳೂರು-560003

# 53, 5th temple road, siddanthi block, Malleshwaram, Bangalore-560003

Publisher Contact

8861495610

Email

kavyamandara@gmail.com