ಮಳೆ

ಕಾಲಗರ್ಭಕ್ಕೆ ಕೀಲಿಕೈ

ಪರಿಸರ ಪ್ರಜ್ಞೆ

ಇರುವುದೊಂದೇ ಭೂಮಿ

ಪ್ರತಿದಿನ ಪರಿಸರ ದಿನ