ಹಮ್ಮಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮ ತಾ ಕೆಟ್ಟ

ಹದಿಬದೆಯ ಧರ್ಮ

ಸಾಮಾನ್ಯನಿಗೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಚರಿತ್ರೆ-10 ಸಂಪುಟಗಳು

ಡಿ.ವಿ.ಜಿ ಬೆಲೆಬಾಳುವ ಬರಹಗಳು

ಪೂರ್ವಾಪರ ಕಥನ

ಪ್ರೊ. ಮಲ್ಲೇಪುರಂ: ಸಹಸ್ಪಂದನ

ಕನ್ನಡ ಗ್ರಂಥ ಸಂಪಾದನೆ ಚರಿತ್ರೆ

ಕೊಡೇಕಲ್ಲ ಬಸವಣ್ಣ, ರಾಚಪ್ಪಯ್ಯ ಮತ್ತಿತರರ ತತ್ವಪದಗಳು