ಭಾರತೀಯ ಕಾವ್ಯ ಮೀಮಾಂಸೆಯ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಕುವೆಂಪು

Start Date: 21-09-2023 02:00 PM

Venue: ಝೂಮ್‌ ವೇದಿಕೆ


More events

ಕನ್ನಡ ಹಬ್ಬ 2023...

27-09-2023 01:50 PM ಐದನೇ ಮಹಡಿ, ಅಡ್ಮಿನ್ ಬ್ಲಾಕ್

ಸಾಹಿತ್ಯ ಕುರಿತು ಉಪನ್ಯಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್...

28-09-2023 10:00 AM ಕನ್ನಡ ಭವನ, ಶಹಾಬಾದ