ಪರಮಪದ ಅರ್ಪಿಸುವ ‘ಒಲುಮೆ ಸಿರಿಯಾ ಕಂಡು’ ಹಾಡುಗಳ ಸಂಭ್ರಮ

Start Date: 06-04-2024 05:30 PM

Venue: ಸುಚಿತ್ರ ಸಿನಿ ಅಕಾಡೆಮಿ ಬನಶಂಕರಿ 2ನೇ ಹಂತ ಬೆಂಗಳೂರು


More events

ವಿಶ್ವ ಪುಸ್ತಕ ಮತ್ತು ಕೃತಿಸ್ವಾಮ್ಯ...

23-04-2024 10:30 AM ಬಿ. ಎಂ. ಶ್ರೀ. ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಎನ್. ಆರ್. ಕಾಲೋನಿ, ಬೆಂಗಳೂರು

ಕರ್ನಾಟಕ ಕನ್ನಡ ಬರಹಗಾರರ ಮತ್ತು ಪ್...

23-04-2024 10:40 AM ಮೊದಲನೆ ಮಹಡಿ ಶೇಷಾದ್ರಿಪುರಂ ಕಾಲೇಜು, ಬೆಂಗಳೂರು