ಧ್ಯಾನ-ಸಚಿತ್ರ

Author : ಅರ್ಪನ ಉಕ್ಕುಂದ್

Pages 368

₹ 315.00
Published by: ಐಬಿಎಚ್‌ಪಿ, ಬೆಂಗಳೂರು

Synopsys

ಮೈಕೆಲ್‌ ಬಿಲವ್ಡ್‌ ಒಬ್ಬ ಯೋಗಿ. ದಕ್ಷಿಣ ಅಮೆರಿಕ ಖಂಡದಲ್ಲಿರುವ ಕೆರಿಬಿಯನ್‌ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಗಯಾನ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಇವರು ಧ್ಯಾನ, ಯೋಗ ಅತೀಂದ್ರಿಯ ವಿದ್ಯಮಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಅಪಾರ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದವರು.  ಈ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಸಚಿತ್ರವಾಗಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಧ್ಯಾನಿಸಲು  ಪರಿಸರ ಉತ್ತಮವಾಗಬೇಕು. ಇಡೀ ಸೃಷ್ಟಿಯು ಪ್ರತಿ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕಂಪನಗಳಿಂದ ಝೇಂಕರಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು  ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅರ್ಪನ ಉಕ್ಕುಂದ್ ಅವರು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಅನುವಾದ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

Related Books