ಕರ್ನಾಟಕದ ಸೂಫಿಗಳು

ಶಿವಕೋಟ್ಯಾಚಾರ್ಯನ ವಡ್ಡಾರಾಧನೆ ಪ್ರವೇಶ

ಭ್ರಾಜಿಷ್ಣು ವಿರಚಿತ ಆರಾಧನಾ ಕರ್ಣಾಟಟೀಕಾ(ವಡ್ಡಾರಾಧನೆ)

ಮಲೆನಾಡು : ದೀವರ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಂಕಥನ

ಹುಯೆನ್ ತ್ಸಾಂಗನ ಮಹಾಪಯಣ

ಪ್ರಾಕೃತ ಜಗದ್ವಲಯ

ಅಚಲ ಗುರುಮಾರ್ಗ

ಕನ್ನಡ ಸಂಶೋಧನೆ : ತಾತ್ವಿಕ ವಿಚಾರ