ಸೂರ್ಯ ನಮಸ್ಕಾರ

ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ

ಷಟ್ಕರ್ಮವಿಧಿ

ಮಧುಮೇಹ: ಭಾರತದ ಅಗೋಚರ ಶತ್ರು

ಹೃದಯ ರೋಗ ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿಸಲು ಐದು ಸುಲಭ ಸೋಪಾನಗಳು

ಮಧುಮೇಹಿ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ 201 ಸಲಹೆಗಳು

ರಕ್ತದ ಏರೊತ್ತಡ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು 210 ಸಲಹೆಗಳು

ಶಿಶುಪ್ರಾಪ್ತಿಗೆ ವಿನೂತನ ವಿಧಾನಗಳು