ಅನುಭಾವ

ಗುರು-ಶಿಷ್ಯರ ಅಪೂರ್ವ ಸಂಗಮ

ಸಿಂದಗಿ ಜಾನಪದ ಸಿರಿ

ಸವಿಕಣ್ಣಿ

ಸಂಜೆ ಮಲ್ಲಿಗೆ

ಗ್ರಂಥಲಕ್ಷ್ಮೀ

ಪ್ರಮೋದ ಸಂಕಲ್ಪ

ಸಾಲಿಗುಡಿ ಸಂಭ್ರಮ- 25