ಪದ ಕುಸಿಯೆ ನೆಲವಿಲ್ಲ

ಎ;ಲ್ಲ ಬಲ್ಲವರಿಲ್ಲ

ನನ್ನ ಕಥೆ ನಮ್ಮ ಕಥೆ

ಯಾತ್ರಿಕನ ಕನಸು

ಬಡವರ ಬಾಪು

ನನ್ನ ಬದುಕಿನ ಕಥೆ

ನನ್ನ ಜೀವನ, ಡಾ. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್

ಬದುಕಿರುವುದೇ ಕಥೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ