ಬಾಳಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳಕು

ಒಂದು ಜೀವನ ಸಾಲದು

ಅಕ್ರಮ ಸಂತಾನ

ಬಹಿಷ್ಕೃತ-ಒಂದು ನೆನಪು

ನೆನಪು ಕಹಿಯಲ್ಲ

ಅಗ್ನಿಯ ರೆಕ್ಕೆಗಳು

ರವೀಂದ್ರನಾಥ ಠಾಕೂರ್ ರವರ ಸಾಧನಾ (ಜೀವನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ)

ಬಾಲ್ಯ ಕಾಲ ಜೀವನ ಸ್ಮೃತಿ