ಆತ್ಮ ವೃತ್ತಾಂತ

ಹಿಮಾಲಯ ಗುರುವಿನ ಗರಡಿಯಲ್ಲಿ

ಶ್ರೀ ಎಂ; ಪಯಣ ನಿರಂತರ

ನನ್ನ ಪಯಣ

ಟರ್ನಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್

ನಿರಕ್ಷರಿಯ ಆತ್ಮಕಥೆ

ನೋವು ತುಂಬಿದ ಬದುಕು

ಟೈಮ್ ಪಾಸ್