ದಿ. ಡೈರಿ ಆಫ್ ಎ ಯಂಗ್ ಗರ್ಲ್

ಮೋಹನದಾಸ ಕರಮಚಂದ ಗಾಂಧಿ ಆತ್ಮಕಥೆ

ನೆನಪು ತೆರೆವ ಕವಿಮನ

ಅಲೆಮಾರಿಯೊಬ್ಬಳ ಆತ್ಮವೃತ್ತಾಂತ

ಒಂದು ಪುಟದ ಕಥೆ

ಬಾನಯಾನ

ಮಾವೋನ ಕೊನೆಯ ನರ್ತಕ

ನಾನೆಂಬ ಭಾರತೀಯ (ಆತ್ಮಕಥನ)