ಅರೆಶತಮಾನದ ಮೌನ

ಜೆರೊನಿಮೊ : ಆದಿವಾಸಿಯ ಆತ್ಮಕಥನ

ನನ್ನ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಬದುಕು

ಉಚಲ್ಯಾ

ಗಾಳಿ ಪಳಗಿಸಿದ ಬಾಲಕ

ಕ್ಲಾರಾ ಜ್ಹೆಟ್ಕಿನ್

ಕಂದುಕೂರಿ ವೀರೇಶಲಿಂಗಂ

ನಿವೇದನೆ (ಧರ್ಮಾನಂದ ಕೊಸಾಂಬಿ ಆತ್ಮಕಥನ)