ಜೈನ ಕಥಾಕೋಶ

ಯಾಪನೀಯ ಸಂಘ

ಸಮಣಸುತ್ತಂ

ಮುಕ್ಕೊಡೆ

ಜೈನಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಯಕ್ಷ-ಯಕ್ಷಿಯರು ಪ್ರೇರಣೆ ಮತ್ತು ಪರಿಕಲ್ಪನೆ

ದಶಭಕ್ತಿ

ಪಾಲಿ ಪಜ್ಜ ಪುಷ್ಪಂಜಲಿ

ಹತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ತಾಯಿ