ಮೂರು ಪಾಲಿ ಸೂತ್ರಗಳು

ಸಮಣ ಸುತ್ತಂ

ಜೈನ ಧರ್ಮಕ್ಕೊಂದು ಕೈಪಿಡಿ

ಶ್ರೀ ಆದಿನಾಥ ವೈಭವ

ಸಮ್ಯಕ್ತ್ವ ಕೌಮುದಿ

ಜೈನ ನಿತ್ಯವಿಧಿ ಮುಕ್ತಾವಲೀ

ಜೈನವೇದ ಮತ್ತು ಶ್ರುತಪಂಚಮಿ

ಇಷ್ಟೋಪದೇಶ