ಸಾವರ್ಕರ್: ಹಿಂದುತ್ವದ ಜನಕನ ನಿಜಕತೆ

ದಾಸ್ತವುಸ್ಕಿ ಜೊತೆಗಿನ ಜೀವನ

ಗಂಡು ಜೀವ, ಹೆಣ್ಣು ಭಾವ

ವಿಜಯ ಮಲ್ಯ ವೃತ್ತಾಂತ

ಸಾಯಿ ಸ್ಮೃತಿ

ಗಾಂಧಿ ಮಹಾತ್ಮರಾದುದು

ಹೆಣ್ಣಿನ ಸ್ಥಾನ-ಮಾನ