ಭೀಮಸೇನ

ಬದುಕು ನಮ್ಮದು

ದೀಪಧಾರಿಣಿ

ರಾಮಗೋಪಾಲ್ ವರ್ಮ ; ಸಿನಿಮಾ ಯಾನ- ನನ್ನಿಷ್ಟ

ವೋಡ್ಕಾ ವಿತ್ ವರ್ಮ

ಪಿವಿಎನ್: ಪರ್ವಕಾಲದ ಪುರುಷೋತ್ತಮ

ಹಲ್ಲಾಬೋಲ್: ಸಫ್ದರ್ ಹಾಶ್ಮಿ ಸಾವು ಮತ್ತು ಬದುಕು

ವಿನಾಯಕ ಕೃಷ್ಣ ಗೋಕಾಕ