ತತ್ವ ಮನನ

ಅಧ್ಯಾತ್ಮದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮದರ್ಶನ

ಶ್ರೀ ಯೋಗೀಶ್ವರ ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯ ಮಹರ್ಷಿ

ಸಾಕ್ರೆಟೀಸನಿಂದ ಹೆಗಲ್ ವರೆಗೆ

ಋಗ್ವೇದ ಸಾರ

ಉಪನಿಷತ್ಸಾರ ಸಂಗ್ರಹ

ಸೂಫಿ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಚಿಂತನೆಗಳು

ಬುದ್ಧ ಮತ್ತು ಆತನ ಧಮ್ಮ