ವೈಶೇಷಿಕ ದರ್ಶನ

ಶೂದ್ರ ದಾರ್ಶನಿಕರು

ಕಥಾಮೃತ

ಭಗವದ್ಗೇತೆಯ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಉತ್ಕೃಷ್ಟತೆ

ಬುದ್ಧ ಮಹಾಪರಿ ನಿಬ್ಬಣ

ಬುದ್ಧ ಅನುಶಾಸನ

ಮಹಲಿಂಗರಂಗನ ಅನುಭವಾಮೃತ

ಬುದ್ಧ ಮತ್ತು ಪರಂಪರೆ