ಗೀತಾ ಪರಿಮಳ

ಧರ್ಮ ಸಂಭವ ಅಥವಾ ಧರ್ಮದ ಮೂಲ ತತ್ವಗಳು

ಬೋಧವೊಂದೆ ಬ್ರಹ್ಮನಾದವೊಂದೆ

ಸಂಗ್ರಹ ಭಾಗವತ

ಭಾರತ ತೀರ್ಥ

ಈಶೋಪನಿಷತ್ತು

ಶ್ರೀಮನ್ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು

ಅನುಭವದ ಅಮೃತತ್ವ