ಬೌದ್ಧ ಮಧ್ಯಮ ಮಾರ್ಗ

ಆದಿತ್ಯ ಹೃದಯಂ

ಅಂತರಗಂಗೆ

ಮಹರ್ಷಿ ರಮಣರೊಂದಿಗೆ ಮಾತುಕತೆ

ಭಾರತೀಯ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರದ ವಿವರಣಾತ್ಮಕ ಪರಿಚಯ

ಭಗವದ್ಗೀತೆ

ಯೋಗ ದರ್ಶನ

ವೈಶೇಷಿಕ ದರ್ಶನ