ಅನಿಕೇತನ ಕನ್ನಡ ಗಜಲ್ ಗಳು

ಮೌನ

ನಿನ್ನ ಮರೆಯುವ ಮಾತು

ಬಿಸಿಲು ಬಿದ್ದ ರಾತ್ರಿ

ಹಿಮದೊಡಲ ಬೆಂಕಿ

ಖಾಲಿ ಕೋಣೆಯ ಹಾಡು

ಗಬ್ಬೂರ್‌ ಗಜಲ್‌

ಮನದ ಮುಂದಣ ಮಾಯೆ